MedicAirbag™

– Øket sikkerhet for pasienter 

– Enklere hverdag for leger

– Digital forskrivningsstøtte

– Digital medisineringskontroll gjennom behandlingsløpet 

5 nordmenn dør hvert døgn på grunn av uventede bivirkninger fra de medisinene de har fått på resept av legen.

Det er 10 ganger flere enn det dør i trafikken.

 

I tillegg kommer alle som dør i medisineringsulykker i helseinstitusjonene våre på grunn av feil som begås av godt utdannet og velmenende helsepersonell.

En annen årsak er utstrakt bruk av ikke faglært personell på sykehjem og i eldreinstitusjoner.

Totaltallene er skremmende!

Well at last!
Well at last!

Kompleksiteten i medisineringen øker, presset på personellet øker og risikoen for skader eller dødsfall hos pasientene øker.

Den økende risikoen for å bli utsatt for dødelige ulykker knyttet til medisinene eller medisineringingsprosessene i offentlige og private helseinstitusjoner, krever handling!

MedicAirbag prosjektet utvikler to livreddende instrumenter; ett for bruk som støttesystem for legene og ett til bruk for pleiere og helsepersonell i deres omgang med og kontroll av medisiner og medisineringsforløp.

Ryggraden i MedicAirbag™ er en nyutviklet pasientsentrert datamodell. 

Denne åpner, for første gang i verden, for sikker digital beslutningsstøtte ved forskrivning av medisiner. Systemets interne datamodell er fokusert på tre  grunnelementer: Pasienten, Diagnosen og det aktive virkestoffet.

I motsetning til dagens produsentstyrte og preparatfokuserte informasjonskultur om legemidler, åpner MedicAirbag™  for åpenhet og gjennomsiktighet. Resultater fra uttesting, volumer og testresultater er inkludert. Komponentene i MedicAirbag’s informasjonsbase inneholder den totale informasjonsmengde som er påkrevet for å kunne gjennomføre sikker digitalisert forskrivningsstøtte og elektronisk medisineringskontroll. Innholdet er strukturert og gjort tilgjengelig i søkbare formater.

Prosjektleveranser
1. DDA – Doktorens Digitale Assistent.

DDA er et beslutningsstøtte verktøy på linje med stetoskopet. Gjennom DDA får den som forskriver medisin (fyller ut resepten) oppdaterte og evaluerte forslag til hva som er korrekt medisin. Når diagnosen er stillet og kodet inn sammen med koden for ønskede distribueringsrute i kroppen (Rout of distribution), kommer korrekt aktivt virkestoff opp på skjermen.

Alle kjente pasientrelaterte og medisinrelaterte forhold, inkludert forholdet til evt. andre medikamenter/virkestoffer som pasienten bruker, er analysert før anbefalingen av optimalt aktivt virkestoff, dosestyrke, doseintervaller og tidsforløp beskrives. Legen får i tillegg listet opp de for ham tilgjengelige faktiske preparater som passer i det bildet av pasientens helsesituasjon som foreligger der og da. Prosesseringen i DDA skjer på sekunder når nøkkelinformasjonen er registrert.

En lege vil normalt, når pasienten har flere aktive diagnoser, trenge timer for å oppnå samme nøyaktighet.

Det har ikke en lege tid til!

Drug Coctail
Drug Coctail
2. BSU – Bedside Security Unit

Bedside(*) er det farligste grensesnittet i distribusjonen av medisin frem til pasienten. Feil i beregning av dose ved endring av ROD og det anerkjente faktum at medisiner ofte forbyttes mellom pasienter ved utdeling, er bare to av flere grunner til at en siste kontroll skal utføres nettopp Bedside. For å sikre dette grensesnittet vil BSU utstyres med avansert pasientgjenkjennings metodikk, bygget inn som en av de vitale funksjoner. Dette skiller BSU fra DDA.

BSU er en utvidet DDA. Teknologien i DDA er kjernen i BSU som får utvidet funksjonalitet knyttet til pasientgjenkjenning. I tillegg mulighet for reversert prosessering for å kontrollere medisineringen gjennom hele medisineringsløpet, mot pasientens sykdomsbilde ved forskrivningen i forhold til det som oppleves Bedside.

(*) Uttrykket «Bedside» er i Simlrs prosjektbeskrivelser brukt til å beskrive grensesnittet (sted, tid og/eller handling), da den pleiegivende person gir legemiddelet til pasienten. Uttrykket brukes for alle distribusjonsmetoder (ROD’s). Bedside er stedet der medisineringsfeil får sin effekt. Det blir samtidig det siste punkt i medisineringskjeden hvor kontrollfunksjoner kan settes inn.

Medisineringen må stoppes når medisin og pasient ikke passer sammen!

Ønsker du å vite mer om ”MedicAirbag”, sender du en email og vi kontakter deg.